Salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Innholdsfortegnelse:

Innledning

 1.  Avtalen
 2.  Partene
 3.  Priser
 4.  Avtaleinngåelsen
 5.  Ordrebekreftelse
 6.  Betaling
 7.  Levering m.v.
 8.  Risikoen for varen
 9.  Angrerett
 10.  Undersøkelsesplikt
 11.  Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse
 12.  Kjøperens rettigheter ved forsinkelse
 13.  Kjøperens rettigheter ved mangel
 14.  Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
 15.  Garanti
 16.  Personopplysninger
 17.  Konfliktløsning
 18.  Kildeliste
 19.  Personvernerklæring
 20. Avtalevilkår for 3. Partstjenester (monteringstjenester, oppmåling, kontrollmåling mm)

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

 1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 1. Partene 
  Selger Firmanavn: Myscreens AS
  Kontaktadresse: Seminarbakken 11, 9008 Tromsø.
  E-post: post@myscreens.no
  Telefonnummer: +47 416 59 416
  Organisasjonsnummer: 926386816

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 1. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. (1)

 1. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive-, pris- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Selger forbeholder seg retten til å kansellere ordren om leverandør ikke har varen på lager, eller om det skulle oppstå vesentlige endringer i leverandøravtalen eller om leverandøren har opphold i produksjon.

 1. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 1. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen. (4)

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. (5)

Tilbyr selgeren etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til samme dag som kjøperen mottar forsendelsen.

Har selgeren særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøperen, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan selgeren kreve dette.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen eller ved utlevering av varen ved postoppkrav. (6)

 1. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken, eller nærmere avtalt mellom selger og kjøper.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 1. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 1. Angrerett

Vi gjør oppmerksom på alle mål- og spesialtilpassede varer (tilvirkningsvarer/kjøp) ikke omfattes av angrerettsloven.

Tilvirkningskjøp. Kjøper gjøres bevisst på at måltilpasset solskjerming (utenom B-varer) anses som tilvirkningsvarer, da alle våre produksjonsvarer produseres på bestilling fra kunde. Ved kjøp av tilvirkningsvarer, vil tilvirkningen kunne påbegynne før angrefristen utløper (14 dager) for at kunden skal kunne motta varene sine raskere. Dersom kjøper angrer seg etter at tilvirkningen er påbegynt, vil påløpte kostnader for utført arbeid og medgåtte materialer kunne bli belastet kjøper (jf. Angrerettloven §16 første ledd).

Kjøperen kan angre kjøpet av varer som ikke er mål- og spesialtilpassede varer, (tilvirkningsvarer/kjøp) etter angrerettslovens bestemmelser (7). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 12 måneder.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen.

Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

 1. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

 1. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet).(8)

Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Ved eventuelle mangler eller skader, dekkes nye komponenter eller nye deler eller nytt produkt. Eventuelle omkostninger knyttet til demontering eller montasje dekkes ikke.

 1. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 11.

 1. Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag og erstatning fra selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan kjøperen heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 11. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 1. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.(9) Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.(10)

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøper med et gebyr på kr             + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. (11)

 1. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 12 og 13.

 1. Personopplysninger (12)

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 1. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

 1. Kildeliste
  1. Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

  2. Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

 2. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.4. Jf. mønsteravtale utarbeidet av det felles kontraktsutvalget for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisasjon – Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort – forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon for betalingskort punkt 11.

  5. Lov av 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m.

  6. Personer under 18 år kan kun betale på de nevnte måter ettersom de ikke kan stifte gjeld jf. lov av 22. april 1927 om vergemål for umyndige (vgml.) § 2.

  7.Lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven).

 3. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
 4. Lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.
 5. Gebyr kan ikke avkreves personer under 18 år da disse ikke kan stifte gjeld jf. vgml. § 2.12.Se lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger.
 1. Personvernerklæring

Personvernerklæring Myscreens AS (heretter kalt MS)- Gjeldende fra 30.06.2018 

Ditt personvern er viktig for oss. Informasjon om vår behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du har mulighet til å ha god kjennskap til hvordan vi bruker disse opplysningene. Om du har spørsmål knyttet til denne erklæringen eller vår behandling av personopplysninger, vennligst send en epost til post@myscreens.no

Denne personvernerklæringen gjelder:

 • for deg som individ
 • når MS, er behandlingsansvarlig for personopplysninger om deg
 • når du bruker MS sine tjenester, hvor vi bestemmer:

– formålet med behandlingen av personopplysninger

– hvilke metoder, virkemidler og/eller sikkerhetsmekanismer som skal benyttes

Denne personvernerklæringen gjelder ikke:

 • når andre enn Myscreens AS er behandlingsansvarlig, selv om du får tilgang til den behandlingsansvarliges tjenester ved bruk av Myscreens AS tjenester
 • når Myscreens AS er databehandler på vegne av behandlingsansvarlig som for eksempel kan være Myscreens AS bedriftskunde

Se også Myscreens AS salgsbetingelser på https://www.myscreens.no

Hvordan MS håndterer personvern

Grunnleggende prinsipper 

MS behandler personopplysninger om deg etter følgende grunnleggende prinsipper:

 • MS skal være åpen og tydelig på hvordan vi behandler personopplysninger om deg.
 • Personopplysninger om deg skal kun behandles for lovlige formål og vil bli slettet eller anonymisert når vi ikke lenger har grunnlag for å behandle dem.
 • Du skal motta informasjon om dine personvernrettigheter og få hjelp til å gjøre dine rettigheter gjeldende.
 • MS skal sikre at personopplysninger om deg er tilfredsstillende beskyttet, uansett hvor i verden de blir behandlet.
 • MS skal bygge godt personvern inn i våre tjenester når tjenestene designes og utvikles.

Når vi behandler opplysninger om deg

MS behandler personopplysninger om deg når:

 • det er nødvendig for å levere avtalte tjenester til deg,
 • det er nødvendig for å forbedre vår kundepleie for å gi deg bedre brukeropplevelser,
 • det er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerheten,
 • det er nødvendig for å utvikle og markedsføre våre tjenester,
 • du har gitt ditt samtykke til behandling av opplysninger om deg, og når
 • det er nødvendig av hensyn til vår oppfyllelse av lovpålagte krav.

Opplysninger som normal behandles

Hvilke opplysninger som blir behandlet avhenger av hvilke tjenester du har inngått avtale om levering av eller som du faktisk benytter.

Følgende opplysninger vil kunne bli behandlet:

 • Ditt navn, telefonnummer, epostadresse, postadresse i forbindelse med at du registrerer deg som kunde eller bruker av våre tjenester.
 • Fødselsnummer kan for enkelte prosesser bli behandlet, men da kun for å verifisere dine opplysninger mot Folkeregisteret.
 • Brukernavn og passord for tilgang til våre tjenester.
 • Betalingsinformasjon som informasjon om kredittkort, din kredittverdighet og øvrig relevant bank- og kontoinformasjon.
 • Informasjon om din kundekonto og vår kommunikasjon med deg.
 • Fakturainformasjon.
 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenestene eller produktene.

Formålet med behandling av personopplysningene.

Opplysningene over vil typisk være nødvendig å behandle for å oppfylle følgende formål;

 • identifisere deg som kunde, bruker og/eller betaler,
 • levere avtalt tjeneste og produkt,
 • forbedre og utvikle tjenestene og produktene,
 • administrere din kundekonto,
 • yte og forbedre vår kundeservice,
 • utføre kredittsjekk,
 • kommunisere med deg,
 • fakturere og kreve inn utestående beløp,
 • klagebehandling,
 • forskning,
 • markedsføring, samt for å
 • granske og iverksette tiltak ved brudd på avtale.

Opplysninger som hentes fra eksterne kilder 5.1. Eksterne kilder kan være:

 • Selskap eller organisasjoner som leverer betalings- og frakttjenester, reklame- /annonsenettverk, analyseselskap, og
 • Folkeregisteret. 5.2 Opplysninger som vi mottar kan være:
 • kredittinformasjon og kredittvurderinger og –beslutninger,
 • opplysninger som vi trenger for å autentisere deg, samt.

Hvem vi deler opplysningene dine med

Myscreens AS er heleid av Målselv Salg og Service AS og opplysninger om deg kan deles med andre selskap i konsernet eller med tredjeparter som eksempelvis:

 • Selskap vi har inngått databehandleravtale med som utfører oppdrag på våre vegne.
 • Andre som du har bedt oss om å samhandle med, som for eksempel sosiale nettverkstjenester.
 • Andre som du har gitt ditt samtykke til at vi deler informasjon med.
 • Mulige samarbeidspartnere i tilfelle salg, kjøp, sammenslåing eller annen omorganisering av selskapet.
 • Kredittsjekk- og innkrevningsselskaper.
 • Offentlige myndigheter. Noen ganger vil andre som mottar opplysninger om deg kunne behandle opplysningene for sitt eget formål. I slike tilfeller vil vedkommende være ansvarlig for å sikre at informasjonen behandles i henhold til avtale inngått med MS. Offentlige myndigheters behandling av opplysninger som MS er pålagt å utlevere, er utenfor MS kontroll.

Hvordan vi behandler dine data 

Vi benytter norske og utenlandske partnere og påser at overføring av opplysninger kun skjer om mottakerne har forpliktet seg til å sørge for tilfredsstillende personvern-, sikkerhets- og konfidensialitetsmekanismer eller -metoder ved behandling av opplysningene.

Ved overføring og behandling av opplysninger til databehandlere som utfører oppdrag på våre vegne, inngår vi en databehandleravtale. Ved overføring ut av EU/EØS-området inngår vi EU standard databehandleravtale eller overfører opplysningene i tråd med den amerikanske «Privacy Shield»-ordningen.

Hvordan vi beskytter opplysningene om deg

Opplysningene sikres gjennom fysiske, tekniske og administrative metoder og mekanismer, som blant annet beskyttelse av infrastrukturen og kontorbygninger, tekniske fasiliteter og kravstillelse til vårt personell. Som eksempler på sikkerhetsmekanismer nevnes:

 • Når du logger deg inn på din konto med ditt telefonnummer eller brukernavn og passord vil alle opplysningene være krypterte ved bruk av krypteringsprotokoll som for eksempel “Transport Layer Security TLS) og “Secure Socket Layer (SSL). Vi bruker disse protokollene på alle nettsider hvor vi behandler opplysninger om deg.
 • Har ditt brukernavn og passord vært inaktivt over noe tid, logger vi deg automatisk ut av kontoen for å beskytte opplysningene om deg.
 • Ved bruk av databehandlere sikrer vi at tilsvarende eller sterkere sikkerhetsmekanismer benyttes.
 • I utviklingen av våre tjenester og produkter bygger vi inn personvern og beskyttelse av opplysningene om deg.
 • Vi utfører personvernanalyser for å avdekke og begrense eventuelle konsekvenser ved behandlingen av opplysninger knyttet til deg.

Hvor lenge vi behandler opplysninger om deg

Vi behandler opplysningene om deg så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Opplysningene blir deretter slettet, med mindre vi i henhold til lov er pliktige til fortsatt å ta vare på opplysningene.

Dine rettigheter

 • Informasjon: Informasjon om behandling av opplysninger om deg skal være tydelig og lett tilgjengelig slik at du kan tilegne deg god kunnskap om hvordan vi behandler disse opplysningene.
 • Innsyn: Du kan få oversikt over opplysningene som vi behandler om deg ved å kontakte oss.
 • Korrigering: Du kan be om å få rettet feil eller ufullstendige opplysninger ved å kontakte vår kundeservice.
 • Sletting: Du kan be om at vi sletter informasjon om deg
 • når du ikke lenger har et kundeforhold til MS eller
 • når du trekker et samtykke tilbake og det da ikke lenger finnes et lovlig grunnlag for fortsatt behandling av opplysningene
 • Begrensing: Du kan anmode om at vi ikke sletter opplysninger om du har behov for disse opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
 • Dataportabilitet: Du kan be om å få overført ditt avtaleforhold til en annen tilbyder, såkalt nummerportabilitet. Du kan også få tilsendt rapport over opplysninger vi behandler om deg.
 • Innsigelse: Du kan be oss om å stanse behandlingen av opplysninger vi bruker til direkte markedsføring, herunder profilering.
 • Automatiserte avgjørelser: Har du fått en avgjørelse som er basert på en automatisert behandling, har du rett til å be om at en medarbeider foretar en ny vurdering.

Vår nettbutikk – www.myscreens.no

Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i Myscreens AS, heretter benevnt som Behandlingsansvarlig.

Erklæringen gir informasjon om databehandling utført av Behandlingsansvarlig og bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen samt databehandling vi gjør på vegne av våre kunder basert på deres instruksjoner.

Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktelser og betjene deg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: Salg, kontakt med kundeservice, markedsføring, informasjon, bokføring.

Ved markedsføring på e-post/sms innhenter et eksplisitt samtykke på forhånd.

Ved å gi oss dine personlige opplysninger, godtar du praksis og vilkår som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Om du har innsigelser med hensyn til vår behandling av personvern har du også anledning å klage til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig:

Myscreens AS

Seminarbakken 11

9008 Tromsø

E-post: post@myscreens.no

Telefon: +47 416 59 416

Opplysninger som innhentes

Opplysninger kan registreres og lagres når du registrerer deg på www.myscreens.no, når du er i kontakt med salg og support enten via e-post, chat eller når du bruker våre tjenester.

Hvor lagrer vi informasjon om deg – og hvor deler vi informasjonen om deg med andre?

Vår ehandelsplattform er levert av Woocommerce og data lagres i deres skytjenester hos Amazon Cloud Services(AWS) sitt datasenter i Irland.

Underleverandører

Behandlingsansvarlig benytter seg også av tjenester levert av 3. Part. Her er en oversikt over underleverandører hvor informasjon kan lagres

Vipps:

Om en betaler med Vipps i nettbutikken (eller vår fysiske butikk) vil ditt telefonnummer sendes til Vipps for videre identifikasjon.

Klarna:

Om en betaler med Klarna i nettbutikken vil personlig informasjon som e-post, navn, adresse, personnummer deles med Klarna for kreditt. Vi bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.

Svea Finans:

Om en betaler med Svea Finans AB i nettbutikken eller ved aksept av tilbud / ordre via e-post vil personlig informasjon som e-post, telefonnummer, navn, adresse, personnummer (ved behov) deles med Svea Finans AB for kreditt. Vi bruker Svea Finans AB som leverandøren på tilbud og ordrer akseptert via e-post. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Svea Finans AB når ordren er akseptert, for at Svea Finans AB skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Svea Finans AB sin personvernerklæring.

Svea finans faktura

Ved betaling med faktura samarbeider vi med Svea Bank AB, filial i Norge. For å betale med faktura må du angi ditt personnummer eller organisasjonsnummer. Det vil da bli foretatt en kredittsjekk. Forutsetningen for å betale med faktura er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger.

Samtlige faktura er overdratt til Svea Bank AB, filial i Norge sin eiendom, og befriende betaling skal kun skje til Svea Bank AB, filial i Norge.

Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager. Ved for sen betaling påløper purregebyr iht. gjeldende satser, og forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Svea Finans Delbetaling

Gjennom vårt samarbeid med Svea Bank AB, filial i Norge kan du inngå en kontokredittavtale og dermed delbetale ditt kjøp. Kredittiden velger du ved å krysse av for det kampanjealternativet som passer for deg. Kjøpet kan alltid betales i sin helhet når som helst, innen forfall.

For å betale med delbetaling må du angi ditt personnummer, det vil da bli foretatt en kredittsjekk. Forutsetningen for å delbetale kjøpet er blant annet at du er folkeregistrert i Norge og over 18 år. Du kan ikke ha noen betalingsanmerkninger.

Eksempel på effektiv rente ved kjøp på 10 000 kr, løpetid 12 måneder, 0% rente, etableringsgebyr 195 kr, termingebyr 45 kr: 14,40%

Har du spørsmål kan du ringe 73 93 06 70 for mer informasjon. Allmenne vilkår finner du her.

Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt (SEF) finner du her.

Svea finans kortbetaling

Betaling med kort skjer i henhold til gjeldende regler for online-betaling. Vi benytter Svea Bank AB sin PCI-DSS-sertifiserte kortbetalingsløsning.

Vi aksepterer følgende kort: Visa, MasterCard. Pengene reserveres på din konto ved ordretidspunktet.

Alle transaksjoner sendes sikkert og kryptert via SSL (Secure Sockets Layer). Ingen kortnummer lagres. Vi benytter den seneste sikkerhetstandarden for betalinger på nett, 3D-Secure, en standard innført av Visa og MasterCard med formål å identifisere kortholder ved kjøp på internett.

Svea tilgjengeliggjør betaling med Vipps via vår Svea Checkout. Betaling utføres via Vipps sin egen app for betaling, med de betalingsvalg som er tilgjengelig der for den enkelte bruker.

Gsuite by Google:

Gsuite by Google benyttes blant annet til håndtering av e-post, dokumenter (G Disk). Informasjon lagres i disse systemene og e-postkorrespondanse eller dokumenter kan være lagret hos Gsuite by Google.

Mailchimp / mailmojo:

Maimojo benyttes for e-postmarkedsføring eller utsendelse av nyhetsbrev. Navn og e-post kan deles med Mailmojo.

Google Analytics:

Google Analytics benyttes for analyse av trafikk. IP-adresser og besøksmønster lagres.

Google Ads:

Vi benytter oss av annonsering gjennom Google sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

Meta (Facebook) Pixel:

Vi benytter oss av annonsering gjennom Facebook sin plattform. Informasjonskapsler benyttes slik at annonsering kan målrettes basert på besøksmønster.

Tripletex AS:

Tripletex er vårt regnskapssystem og data nødvendig for bokføring lagres her. Typisk Navn/adresse/ordrer/faktura.

Logistra:

Logistra er vår leverandør av EDI-løsning. Når du handler i vår nettbutikk så vil informasjon som navn, telefonnummer og adresse deles med Logistra for utskrift av fraktbrev og transport-etiketter.

Bring / PostNord:

Vi sender pakker med Bring / PostNord og deler således informasjon relatert til frakt slik som navn, telefonnummer og adresse.

Collicare:

Vi sender pakker med Postnord og deler således informasjon relatert til frakt slik som navn, telefonnummer og adresse.

Fischer International Norge AS:

I forbindelse med tilbud og ordre har Fischer International Norge A/S, org.nr. 993 162 647 eller et selskap tilknyttet dette konsernet registrert opplysninger om deg.

Opplysningene er registrert med det formålet å levere korrekt produksjon, ytelse, fakturere, føre statistikk og foreta kvalitetsstyring.

Fischer International Norge AS har registrert følgende opplysninger: navn, adresse, telefonnummer, ordrenummer og e-postadresse.

Opplysningene slettes i utgangspunktet når orden er gjennomført, men kan oppbevares i opptil 5 år i henhold til bokføringsloven.
Du kan få innsikt i hvilke opplysninger som vi har registrert om deg ved å henvende deg til fischer@fischer-international.no.

Du har mulighet for å få slettet opplysningene dine slik at de ikke lenger er registrert hos Fischer International Norge A/S. Vi gjør oppmerksom på at dersom dine opplysninger fremgår av en faktura, oppbevares den i henhold til bokføringsloven.
Har du spørsmål, kan du kontakte Fischer International Norge A/S, Brynsalléen 4, 0667 Oslo.

Kommunikasjon gjennom e-post og sms

Som kunde vil du motta kunne motta e-post og sms rundt ditt kundeforhold. F.eks vil vi sende deg e-post/sms relatert til ordrer du har lagt inn, sms med sporingsnummer, glemt passord, informasjon rundt din kundekonto, ol. Dette er definert som berettiget interesse og det vil ikke bes om samtykke til.

Vi benytter også e-post til markedsføring og kommunikasjon. Som kunde av Behandlingsansvarlig vil du med jevne mellomrom motta nyhetsbrev så fremst du har gitt et aktivt samtykke til det. Det er mulig å melde seg av nyhetsbrev ved å klikke på avmeldingslinken i e-postene.

Innsyn og retting

Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan også fås ved å sende en henvendelse til post@myscreens.no. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra våre systemer.

Informasjon om bruk av informasjonskapsler.

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin.

Vi bruker informasjonskapsler blant annet til å huske din innlogging, passord i kryptert form, til å forbedre brukeropplevelsen og som en del av vår markedsføring mot nye kunder.

Når du besøker våre tjenester, setter vi både midlertidige og varige informasjonskapsler. En midlertidig informasjonskapsel slettes ofte automatisk når du lukker nettleseren din, mens varige kan ligge på din maskin i opptil ett år.

Om du ønsker å lære mer om informasjonskapsler kan http://www.aboutcookies.org benyttes.

Følgende informasjonskapsler er i bruk i våre tjenester

Bruk av våre butikkløsninger

Vi benytter informasjonskapsler til blant annet å huske deg som kunde og huske innhold i din handlekurv. Uten informasjonskapsler vil ikke en nettbutikk kunne fungere.

20. Avtalevilkår for 3. Partstjenester (monteringstjenester, oppmåling, kontrollmåling mm)

 

Avtalevilkår Montera AS – gjeldende fra 01.03.2022 

 

Avtalen gjelder mellom Montera AS, organisasjonsnummer 985253285, heretter kalt «Montera» og den som bestiller tjenester av Montera, heretter kalt «Kunde». Avtalen gjelder for utføring av tjenester – heretter kalt «Tjenesten».

 

 

1.0             Oppmåling

Tjenesten Oppmåling omfatter at det utarbeides en oppmåling av høyde og breddemål av det aktuelle området for hvor produktene skal monteres, samt dokumentasjon med bilder av vinduene eller området hvor produktene skal monteres. Det forutsettes at det er fri tilgang til vinduet eller området rundt det skal måles. Videre forutsettes det at oppmåling kan utføres på en forsvarlig måte. Dersom det er behov for oppmåling over 3 meter, skal dette avtales med Montera når avtalen bookes. Tjenesten inkluderer ikke tegning på selve løsningen. Med mindre annet er avtalt med Kunde skal Montera innen utløpet av den 2. virkedagen etter Kundes bestilling av Tjenesten kontakte Kunde for å avtale tidspunkt for oppmåling. Med mindre annet er avtalt med Kunde skal oppmåling utføres innen 5 virkedager etter at Montera har kontaktet Kunde for å avtale tidspunkt. Kunde skal informere Montera ved oppmåling om det skal gjøres endringer i rommet før montering. Montera kan kreve ny oppmåling om endringer er vesentlig for utførelse av montering.

1.1             Kontrollmåling

Tjenesten omfatter å gi en helthetsvurdering av oppdraget og evt. hvilke andre Tjenester som er nødvendig for gjennomføringen. Montera vil ved kontrollmåling gi priser på hver enkelt Tjeneste. Tjenesten omfatter også en kvalitetssikring av ordren fra leverandør av produktet. Kunde må ha målsatt tilbud eller ordre klar når Montera kommer for kontrollmåling på avtalt tidspunkt. Det forutsettes at det er fri tilgang til vinduet eller området rundt det skal måles. Videre forutsettes det at måling kan utføres på en forsvarlig måte. Dersom det er behov for måling over 3 meter, skal dette avtales med Montera når avtalen bookes. Med mindre annet er avtalt med Kunde skal Montera innen utløpet av den 2. virkedagen etter Kundes bestilling av Tjenesten kontakte Kunde for å avtale tidspunkt for kontrollmåling. Med mindre annet er avtalt med Kunde skal kontrollmåling utføres innen 5 virkedager etter at Montera har kontaktet Kunde for å avtale tidspunkt. Kunde skal informere Montera ved kontrollmåling om det skal gjøres endringer i rommet før montering. Montera kan kreve ny kontrollmåling om endringer er vesentlig for utførelse av montering.

2.0             Hovedoppdraget

Montera skal utføre tjenesten fagmessig og etter gjeldende sikkerhetskrav. Montera skal også ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. Tjenesten omfatter ikke levering av materiell når ikke annet er angitt.

2.1             Montering

Montering igangsettes senest 5 dager virkedager etter Kunde har mottatt produktene med mindre annet er avtalt. Er ikke produktene levert i henhold til avtalt tid skal Kunde uten ugrunnet opphold, og innen 2 virkedager før avtalt montering, underrette Montera om forsinkelsen og ny tid avtales.  Det forutsettes at det er fri tilgang til vinduet eller området rundt det skal monteres. Videre forutsettes det at montering kan utføres på en forsvarlig måte. Dersom det er behov for montering over 3 meter, skal dette avtales med Montera når avtalen bookes.

Montering tar vanligvis 1 virkedag, men kan i spesielle tilfeller ta lenger tid, spesielt dersom det er mange produkter. Montera kan ikke garantere at produkter kan monteres innen et tidsrom på 1 virkedag og står ikke økonomisk ansvarlig ved forsinkelser utenfor Monteras kontroll. Produktene blir montert etter monteringsanvisninger, alle avvik fra dette må avtales med Montera skriftlig ved oppstart av montering.

 

2.2                    Montering omfatter

Tjenesten omfatter følgende elementer:

        Montering av og installering av solskjerming og gardiner.

        Teste og programmere motorprodukter.

        Festemateriell og silikon leveres av Montera

        Fjerne beskyttelsestape/krympeplast på installerte produkter

        Opprydding – støvsuge innvendig og utvendig, samt av alle andre overflater i nær tilknytning til produktene.

        Bortkjøring av emballasje inngår ikke, med mindre dette er spesifisert i tilbudet

        Demontering av gamle produkter inngår ikke, med mindre dette er spesifisert i tilbudet.

        Produktene skal være levert av Myscreens AS.

Til/frakobling av elektrisk utstyr som krever autorisasjon er ikke inkludert. Montera kan på forespørsel formidle autoriserte fagpersoner til dette. Avtaleforholdet med disse er da et direkte forhold mellom håndverker og kunde, som Montera ikke er en del av, med mindre det leveres gjennom Montera, og reguleres av pkt 6.2.

3.0             Forbrukerens medvirkning og tilleggskostnader

Arbeid som utføres etter pkt 3.1 og 3.2 inngår ikke i den forhåndsbetalte standardleveransen, og utføres etter medgått tid iht gjeldende prisliste, jf punkt 7.   

3.1            Demontering/bortkjøring av eksisterende produkter

        Pris for bortkjøring gjelder henting av allerede revet produkter.

 

3.2            Lokale tilpasninger/tilleggskostnad Tilleggskostnader vil påløpe for:

        Tilpasninger av vegg, utforinger, omramming og andre lokale tilpasninger.

        Malerarbeid.

        Arbeid som ikke lar seg gjennomføre under monteringen på grunn av forhold som Montera ikke kan forutse/påvirke

        Stillas og liftleie, inkludert montering.

3.3             Ved monteringens oppstart må følgende påses/fremlegges av kunde:

        Ved oppstart av monteringen må du ha siste oppdaterte ordre i papirformat tilgjengelig for montørene, samt at du må sørge for at produktene befinner seg i rommet nærmest der det skal monteres

        Du som kunde eller en representant du stoler på må være tilstede for å gå igjennom ordren og monteringen med montør før oppstart.

Dette er viktig for å unngå eventuelle misforståelser rundt monteringen.

Dersom ingen er tilstede kan du risikere at vi må utsette monteringen til et senere tidspunkt.

        Mål og tegning må stemme med de faktiske forhold

        Rom der produktene skal monteres må være ryddet og klart for montering, dette gjelder også området ute dersom det skal monteres ute.

        Kunde må kontrollere vareleveranse mot bestilling/ordre og påse at det ikke forekommer mangler, feillevering eller transportskader.

 

 

        Montør må få arbeide uhindret. Andre håndverkere/personer/dyr kan ikke arbeide/oppholde seg i samme rom når montasjen pågår. (Dette gjelder såfremt at det ikke er Montera som engasjerer disse)

        Om produkter som skal installeres veier over 40 kg, kreves det bærehjelp. Montera kan være behjelpelig med dette mot betaling, men dette må varsles av kunde ved bestilling.

        Pris forutsetter at vegger og festepunkter er av slik karakter at det lar seg gjennomføre montering på en forsvarlig måte. Skulle veggen ha egenskaper som gjør at det må brukes spesielle festeanordninger eller eventuelt forsterkning av vegg, vil dette bli fakturert per time. Dette vil i så fall fremkomme i avviksskjema.

        Kunde skal påvise eventuelle rør og ledninger som ligger skjult i vegg. Dersom slike ikke er påvist, er skade på disse og evt følgeskade av dette kundens ansvar alene.

        Montøren er avhengig av at disse punktene følges opp for å oppnå optimal fremdrift. Montera forbeholder seg retten til å fakturere for evt. tilleggsarbeid om ikke overnevnte er i orden.

        Du som kunde eller en representant du stoler på må være tilstede siste monteringsdag for å gå igjennom de nye produktene og godkjenne monteringen skriftlig.

4.0             Spesialvilkår ved delleveranse fra elektriker, rørlegger mv

Dersom avtalen omfatter tjenester som angitt nedenfor gjelder vilkårene i pkt 1-3 så langt de passer. Ved motstrid går spesialvilkårene i det følgende foran vilkårene i pkt 1-3.

4.1             Spesielle vilkår – Elektriker:

Dersom tjenesten omfatter elektrikertjenester, gjelder følgende for disse:

Tjenesten utføres etter gjeldende lover, forskrifter og normer.

Alle berørte kurser utrustes med jordfeilvern om dette ikke er montert fra før.

Ved oppstart vil elektriker gjennomgå arbeidsordre. Antatt pris beregnes av Montera på kontrollmåling, men kan ikke anses som prisoverslag etter hvtjl. § 32 (2), da den som anslår pris ikke er elektriker, og derfor ikke har full oversikt over spesielle behov som kan utløses i det enkelte tilfelle, knyttet til nye kurser, nødvendige oppgraderinger av anlegget som er en forutsetning for montasjen mv.

Denne antatte pris kvalitetssikres og gjennomgås av elektriker med sikte på å tilpasse Tjenesten til de krav som settes i gjeldende norm/forskrift og de faglige håndverksmessige standarder som gjelder for den aktuelle ordren. Resultatet av elektrikers gjennomgang  vil være enten et prisoverslag etter § 32 (2) eller en fast pris. Om det er fast pris eller prisoverslag vil fremgå av det skriftlige tilbudet Kunden får fra elektrikeren. Ved endringer (tillegg/fradrag) er det enhetsprisene i den til enhver tids gjeldende prisliste eller andre avtalte priser som gjelder. Totalpris utarbeides etter endelig leveranse i henhold til punkt 7. Flytting av et punkt prises som nytt tilsvarende punkt.

Overflate-/etterarbeider som pussing/maling etc. grunnet slissing, hulltaking og lignende (forårsaket av Montera) inngår ikke i enhetsprisene.

Etter at Tjenesten er ferdigstilt utarbeides og oversendes samsvarserklæring der det dokumenteres at Tjenesten er utført i samsvar med sikkerhetskravene i gjeldende lover, forskrifter og normer. Denne erklæringen gjelder kun de arbeider Montera og Monteras underleverandører har utført.

Montera forbeholder seg retten til ikke å utføre Tjenesten hvis Montera vurderer eksisterende elanlegg som utilstrekkelig og Kunde ikke ønsker å oppgradere til den standard som kreves for å utarbeide samsvarserklæring for arbeidene.

Kunde skal påvise eventuelle rør og ledninger som ligger skjult i vegg som Kunde kjenner til. Dersom slike ikke er påvist, er skade på disse og evt følgeskade av dette kundens ansvar alene.

Med mindre  annet er avtalt skriftlig eller slikt materiell er en del av leveransen fra leverandør, vil elektrikeren levere nødvendig materiell. Dette er begrunnet i hensynet til reklamasjon, effektiv avvikling av oppdraget, og unngå fakturering for unødig tidsbruk til konferering og avventing av materiell.

4.2             Spesielle vilkår – Rørlegger:  

Dersom tjenesten omfatter rørleggertjenester, gjelder følgende for disse:

Hovedstoppekran må være tilgjengelig, fungere og påvises av Kunde. Kunde må fremskaffe nødvendig tilgang til stedet der stoppekran er plassert. Dersom vannet må stenges i boligblokk eller større bebyggelse må Kunden selv varsle dette med oppslag ihht regelverk i sameie, borettslag eller lignende, men uansett minimum 24 timer før stenging.

Det er et krav at det må monteres lokale stoppekraner for vann i alle kjøkkenbenker, normalt bør eksisterende stoppekraner i kjøkkenbenk byttes ut i forbindelse med nytt kjøkken.

Dersom varmtvannsbereder er eldre enn 10 år anbefales det at den byttes ut.

Det er krav fra myndighetene (TEK standard) til automatisk vannstoppeventil ved installasjon av varmtvannsbereder, kjøleskap, kaffemaskin og vaskemaskin etc. for rom uten sluk i gulv. Rørlegger vil ved oppmøte opplyse Kunde om det er behov for dette. Strøm må være tilgjengelig for automatisk vannstoppeventil ved installasjon av dette.

Det anbefales å sjekke nytt røropplegg jevnlig for evt. vannlekkasjer i forbindelse med installasjonen.

Evt. lokale tilpasninger, ekstra deler, overganger og skjøter for vanntilførsel og avløp som er en forutsetning for å gjennomføre Tjenesten vil bli fakturert Kunde. Totalpris utarbeides etter endelig leveranse i henhold til punkt 7.0.

Montera forbeholder seg retten til å ikke gjennomføre Tjenesten hvis Montera vurderer eksisterende røropplegg som utilstrekkelig etter gjeldende standarder og Kunde ikke ønsker denne byttet før oppdraget gjennomføres. Oppmøte og evt. andre kostnader vil faktureres Kunde.

Evenuelle lekkasjer som måtte oppstå under og/eller i etterkant på tilstøtende rør og deler skyldes normalt elde eller mangelfullt vedlikehold. Dette utløser ikke rette- eller erstatningsplikt for Montera.

Kunde skal påvise eventuelle rør og ledninger som ligger skjult i vegg som Kunde kjenner til. Dersom slike ikke er påvist, er skade på disse og evt følgeskade av dette kundens ansvar alene.

Med mindre annet er avtalt skriftlig eller slikt materiell er en del av leveransen fra leverandør, vil rørlegger levere nødvendig materiell. Dette er begrunnet i hensynet til reklamasjon, effektiv avvikling av oppdraget, og unngå fakturering for unødig tidsbruk til konferering og avventing av materiell.

 

4.3             Spesielle vilkår – Maling/tapetsering:

Dersom tjenesten omfatter maling og tapetsering, gjelder følgende for disse:

Området som skal males eller tapetseres skal være tilgjengelig og gi tilstrekkelig bevegelsesfrihet for Montera.

Rør og/eller elektriske installasjoner, prydgjenstander eller annet som hindrer tilgang på området må fjernes innen igangsetting. Timesbasert tillegg vil tilkomme om Kunde har påbegynt arbeid på oppdraget på ikke tilfredsstillende/forsvarlig vis eller har gjort forarbeider som krever at Montera må utbedre før oppdraget kan igangsettes.

Kunde er selv ansvarlig for å dekke til og beskytte møbler, installasjoner, gulv, tepper eller gjenstander som er i området hvor oppdraget gjennomføres. Montera er ikke erstatningsansvarlig for gjenstander som er skadet eller tilsølt om de ikke er dekket/beskyttet. Kunde må selv fremskaffe maling og/eller tapet m/lim innen igangsetting med mindre annet er avtalt skriftlig med Montera.

4.4             Spesielle vilkår – Flislegging

Dersom tjenesten omfatter flislegging, gjelder følgende for disse:

Området som skal flislegges skal være tilgjengelig og gi tilstrekkelig bevegelsesfrihet for Montera.

Rør og/eller elektriske installasjoner, prydgjenstander eller annet som hindrer tilgang på området må fjernes innen igangsetting.

        Timesbasert tillegg vil tilkomme om Kunde har påbegynt arbeid på oppdraget på ikke tilfredsstillende/forsvarlig vis eller har gjort forarbeider som krever at Montera må utbedre før oppdraget kan igangsettes.

        Tillegg for flislegging utover 5 løpemeter og over 51 cm høyde vil tilkomme. Spesifiseres i tilbud.

        Tillegg for legging av mosaikkfliser, steinfliser, glassfliser og andre spesialiteter vil tilkomme. Spesifiseres i tilbud.

        Kunde er selv ansvarlig for å dekke til og beskytte møbler, installasjoner, gulv, tepper eller gjenstander som er i området hvor oppdraget gjennomføres. Montera er ikke erstatningsansvarlig for gjenstander som er skadet eller tilsølt om de ikke er dekket/beskyttet.

        Kunde må selv fremskaffe fliser, flis lim, fugemasse, silikon evt. annet innen igangsetting med mindre annet er avtalt skriftlig med Montera.

 

4.5             Spesielle vilkår – Snekkertjenester

Dersom tjenesten omfatter snekkerarbeid utover montering av produkter fra leverandør, gjelder følgende for disse:

        Området for utførelse av snekkerarbeid skal være tilgjengelig og gi tilstrekkelig bevegelsesfrihet for Montera.

        Rør og/eller elektriske installasjoner, prydgjenstander eller annet som hindrer tilgang på området må fjernes innen igangsetting.

        Timesbasert tillegg vil tilkomme om Kunde har påbegynt arbeid på oppdraget på ikke tilfredsstillende/forsvarlig vis eller har gjort forarbeider som krever at Montera må utbedre før oppdraget kan igangsettes.

        Kunde er selv ansvarlig for å dekke til å beskytte møbler, installasjoner, gulv, tepper eller gjenstander som er i området hvor oppdraget gjennomføres. Montera er ikke erstatningsansvarlig for gjenstander som er skadet eller tilsølt om de ikke er dekket/beskyttet.

        Eventuelle bærevegger må informeres om og identifiseres av kunde. Dersom slike ikke er påvist, er skade på disse og evt følgeskade av dette kundens ansvar alene.

        Kunde må selv fremskaffe varer som trengs for å utføre snekkerarbeid, hvilke varer som trengs vil fremkomme på kontrollrapport.

5.0             Pris på tjenesten og betaling

Tjenester som oppgitt i pkt 1 og 2 har fast pris og forhåndsbetales hos Myscreens.

Tilleggstjenester som oppgitt i pkt 3 og 4 etterfaktureres etter medgått tid, med timepris som oppgitt i prisliste. Tilleggsarbeider eller arbeid som blir nødvendig som følge av Kundens forhold etterfaktureres tilsvarende. Forundersøkelser som omhandlet i hvtjl § 34 belastes Kunde etter medgått tid.

Fakturerte betalinger har forfall 7 dager etter utstedelse av faktura.

6.0             Avbestilling

Kunden har rett til å avbestille en tjeneste helt eller delvis før oppdraget er avsluttet mot å betale vederlag for den del av tjenesten som er utført, jf hvtjl § 39. Kunden kan bli erstatningspliktig hvis avbestillingen medfører annet økonmisk tap, jf hvtjl. § 40.

For å unngå erstatningsplikt, må avbestilling av oppmåling/kontrollmåling skje senest 3 virkedager før avtalt oppmåling/kontrollmåling. Ved avbestilling av oppmåling/kontrollmåling etter 3 virkedager før oppmåling/kontrollmåling vil Kunde bli fakturert fast avbestillingsgebyr/bomturkostand kr 1 243,- i Sone 1, kr 1 928,- i Sone 2, kr 2 570,- i sone 3 og faktisk reisekostnad i sone 4.

For å unngå erstatningsplikt, må avbestilling av montering og annet arbeid skje senest 5 virkedager før avtalt oppstart av montering. Ved avbestilling etter 5 virkedager før avtalt oppstart eller senere kan Kunde bli belastet bomturkostand kr 2 957,- samt innkjøpte varer eller deler og tapt arbeidsfortjeneste for underleverandører som for eksempel rørlegger eller elektriker.

7.0            Mangler

Kunde og Montera kontrollerer sammen om Tjenesten er utført i henhold til avtale. Kunde signerer skjema for godkjenning av montering til montør. Er partene enige om at arbeidet er mangelfullt, skal Montera ferdigstille etter gjeldende arbeidsordre uten ugrunnet opphold. Er arbeider fortsatt mangelfulle, og partene ikke blir enige om ytterligere retting, må kunden reklamere i samsvar med punkt 10.

Mangel foreligger dersom tjenesten ikke fører til det resultat som er avtalt eller som Kunden kan kreve etter hvtjl §§ 5, 6 og 9.

 

8.0             Reklamasjon

Alle reklamasjoner må meldes til Montera innen rimelig tid etter at kunden har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen jfr. hvtjl § 22 (1). Reklamasjoner gjøres skriftlig pr. e-post og snarest mulig etter at mangelen er oppdaget eller burde ha vært oppdaget.

Montera har førsterett til å utbedre eventuelle mangler jfr.  hvtjl § 24 (2). Dersom utbedringer på tross av dette overlates til andre, kan evt rett til prisavslag tapes, jf § 25 (1), 2. pkt. Kunde kan som følge av mangler holde igjen så mye av betalingen, at det sikrer kundens krav som følge av mangelen, men ikke mer jfr. hvtjl § 23.

Retting skjer innen rimelig tid etter at Kunde har reklamert over mangelen og gitt Montera mulighet til å rette, jf hvtjl § 24 (3). Montera har rett til å rette mangel når det kan skje uten vesentlig ulempe for Kunde, og Kunde heller ikke ellers har særlig grunn til å motsette seg arbeidet.

Dersom Montera ikke møter opp til avtale hos kunde, har kunde rett på en kompensasjon på kr 500,- pr avtalebrudd.  Et avtalebrudd er å regne at Montera ikke møter til avtalt dag, forsinkelser regnes ikke som avtalebrudd.  Unntak for situasjoner som vil falle under Force Majeure.

9.0             Lovvalg

Denne avtalen utfylles av håndverkertjenesteloven (hvtjl) og reguleres av norsk rett.